Algemeen voorwaarden

Dit document bevat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedereen die deelneemt aan een van de activiteiten zoals aangeboden bij NondeJeu. Niets in deze algemene voorwaarden is bedoeld om je wettelijke rechten te beïnvloeden. Het maken van een reservering en daarmee deelname aan de spelactiviteit bij NondeJeu kan alleen door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

1. Koopovereenkomst

Via onze website is het alleen mogelijk om een reservering te plaatsen. Op de dag van de gereserveerde activiteit vindt normaliter de betaling plaats. Voor bedrijven verzorgen we een facturatie. Hierbij houden we een betalingstermijn van 14 dagen aan. Door het plaatsen van een reservering op onze website ga je een koopovereenkomst aan met NondeJeu. Bij het plaatsen van een reservering is de wettelijke bedenktijd van 14 dagen volgens de ‘Wet Kopen op Afstand’ niet van toepassing omdat het een vorm van vrijetijdsbesteding is met beperkte plekken en wegens de beperkte geldigheid van de reservering. NondeJeu behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een reservering te wijzigen, weigeren dan wel te annuleren. De koper wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

2. Annuleren

Indien je de reservering wenst te annuleren, dien je NondeJeu hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Je ontvangt van ons dan een bevestiging van de annulering per mail. Voor het annuleren van de reservering behoudt NondeJeu haarzelf de volgende rechten:
  • Voor groepen tot 8 personen geldt; kosteloos annuleren is altijd mogelijk tot 72 uur voor de gereserveerde activiteit(en). Bij no-show (het niet opdagen bij een reservering zonder annulering) wordt 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
  • Voor groepen vanaf 8 personen geldt; tot zeven dagen van tevoren kan de reservering kosteloos worden geannuleerd. Binnen zeven dagen voor datum van de reservering wordt 100% in rekening gebracht.
  • Indien er exclusiviteit voor de locatie is bevestigd en wordt geannuleerd zal 50% van de vooraf overeengekomen prijs worden doorberekend bij een annulering binnen 14 tot 7 dagen voor datum van de reservering en 100% van de vooraf overeengekomen prijs worden doorberekend bij een annulering binnen 7 dagen voor datum van de reservering.
De ontbinding dient per e-mail gedaan te worden. Bellen of het inspreken van een voicemail volstaat hiervoor niet. Als er binnen bovenstaande periodes voor aanvang van de gereserveerde activiteit door de koper geannuleerd wordt, heeft NondeJeu het recht om bovenstaande tarieven in rekening te brengen.

3. Wijzigingen

Indien je de reservering wenst te wijzigen, dien je NondeJeu hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Je ontvangt van ons dan een nieuwe bevestiging van de reservering. Voor het wijzigen van de reservering gelden de volgende voorwaarden;

  • Bij de activiteit Jeu de Boules mag er tot 72 uur voor aanvang van de gereserveerde activiteit kosteloos gewijzigd worden. Wanneer het aantal gasten binnen 72 uur naar beneden wordt bijgesteld waardoor het aantal gereserveerde b(a)an(en) wijzigt, zijn wij gerechtigd de kosten voor de geannuleerde ba(a)n(en) in rekening te brengen.

  • Bij de activiteiten Prison Island en Shared Dining mag er tot 72 uur voor aanvang van de gereserveerde activiteit kosteloos gewijzigd worden. Wanneer het aantal gasten binnen 72 uur met 10% of meer naar beneden wordt bijgesteld waardoor het gastenaantal wijzigt, zijn wij gerechtigd om de kosten voor de geannuleerde gasten in rekening te brengen.

  • Het eerst wijzigen en vervolgens annuleren is niet mogelijk. Wanneer er binnen 7 dagen een gewijzigd wordt en vervolgens geannuleerd behoudt NondeJeu haarzelf het recht voor om de volledige, als eerste gemaakte reservering, als juiste reservering te zien.

4. Coronamaatregelen

Indien je gereserveerde activiteit plaatsvindt op een datum waarop er coronamaatregelen van toepassing zijn, dan zullen we je activiteit(en) zo goed mogelijk volgens de huidige regelgeving door laten gaan. Wanneer de gereserveerde activiteit plaatsvindt op een tijd / datum waarop wij niet open mogen zijn als gevolg van de coronamaatregelen, dan zullen wij altijd in overleg de reservering verplaatsen of (kosteloos) annuleren. Kosteloos annuleren is altijd mogelijk wanneer je gereserveerde niet door kan gaan vanwege de opgelegde coronamaatregelen vanuit de overheid. Wanneer het wel kan doorgaan, dan wel in iets aangepaste vorm zoals eerdere sluitingstijd of zonder horeca, en je wilt annuleren, dan gelden de annuleringsvoorwaarden zoals deze staan beschreven bij artikel 2 “Annuleren”.

5. Bijzonderheden reservering

Indien er bijzonderheden zijn betreffende de reservering wordt NondeJeu hier graag uiterlijk zeven dagen van te voren van op de hoogte gesteld. Denk hierbij aan dieetwensen en de aanwezigheid van mensen met een (tijdelijke) geestelijke en/of lichamelijke beperking. Indien veiligheid in het geding komt behouden wij het recht voor om deelname aan de activiteiten te weigeren.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Het risico verbonden aan de reservering en gebruik van de activiteiten binnen NondeJeu wordt altijd en uitsluitend gedragen door de gast. NondeJeu is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit gebruik van de faciliteiten geboden door NondeJeu, noch zal NondeJeu aansprakelijk zijn voor enige andere schade of economisch verlies van de klant. 6.2 Het betreden van Prison Island bij NondeJeu is volledig op eigen risico, en zal niet aansprakelijk zijn voortvloeiend uit bijvoorbeeld claustrofobie of andere zaken. Het gebruik van kluisjes is verplicht bij NondeJeu. Bij verdwijning of ontvreemding van goederen opgeslagen in de kluisjes, is NondeJeu in geen enkel opzicht aansprakelijk. 6.3 NondeJeu is niet aansprakelijk bij invloeden van buitenaf, denkend hierbij aan stormschade, bliksem, waterschade, stroomuitval of pandemieën. Hierbij zal NondeJeu al het in haar ogen mogelijke bewerkstelligen om de gast tegemoet te komen wat betreft het maken van een nieuwe reservering. 6.5 De gast zal NondeJeu op een doorlopende basis, vrijwaren tegen kosten, vorderingen, aansprakelijkheden, schade of uitgaven die NondeJeu lijdt of maakt ten gevolge van het gebruik door de klant van de aangeboden faciliteiten van NondeJeu waaronder alle door derde partij of overheid/instantie vorderingen als gevolg van het gebruik van de aangeboden faciliteiten van NondeJeu veroorzaakt door derden. 6.5 De gast zal NondeJeu op een doorlopende basis, vrijwaren tegen kosten, vorderingen, aansprakelijkheden, schade of uitgaven die NondeJeu lijdt of maakt ten gevolge van het gebruik door de klant van de aangeboden faciliteiten van NondeJeu waaronder alle door derde partij of overheid/instantie vorderingen als gevolg van het gebruik van de aangeboden faciliteiten van NondeJeu veroorzaakt door derden.

7. Aanvangstijd

De tijd die in de bevestiging van je reservering wordt aangegeven is exclusief uitleg vooraf. Wij verzoeken je om minimaal 15 minuten voor aanvang van het spel aanwezig te zijn. Indien het team bij aanvangstijd nog niet compleet is, kan het zijn dat er door de ontbrekende speler(s) niet meer aan het spel kan worden deelgenomen. In dat geval vindt geen restitutie plaats.

8. Activiteiten & planning

Bij het plaatsen van een reservering verstuurt NondeJeu altijd een planning mee per e-mail. Alle tijden die hierin zijn genoemd zijn indicatief en kunnen iets afwijken van de werkelijke tijden, dit in verband met het reserveren van andere groepen. NondeJeu zal ten alle tijden zijn best doen om deze planning na te leven, echter ligt de verantwoordelijkheid van de planning bij de gast. NondeJeu is nooit aansprakelijk als er om welke reden dan ook, de planning niet gevolgd wordt. Wanneer er door het niet volgen van de planning een (deel van een) activiteit niet gedaan kan worden, vindt geen restitutie plaats.

9 Verzekering

Voorafgaand- en gedurende de activiteit dient de klant zelf te zorgen voor een verzekering. NondeJeu is verzekerd voor het pand, niet voor de schade die derden hen berokkend tijdens activiteiten.

10 Prijzen

Prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld. NondeJeu behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen zonder hiervoor vooraf toestemming te vragen. De prijzen die gelden op de dag waarop de betaling geschiedt zijn de prijzen die gehanteerd zullen worden door NondeJeu. Het kan dus voorkomen dat bij een reservering ver vooraf de prijzen zijn aangepast wanneer de gereserveerde activiteit daadwerkelijk plaatsvindt.

11 Legitimatie

Om toegelaten te worden tot Prison Island of Jeu de Boules kunnen wij alle personen vragen om zich te legitimeren en zijn/haar volledige naam te bevestigen.

12 Drugs, alcoholgebruik en veiligheid

Onze activiteiten zijn niet geschikt om te spelen onder invloed van drugs of te veel alcohol. Derhalve kunnen mensen die onder invloed zijn van drugs en/of te veel alcohol de toegang ontzegt worden tot onze activiteiten.

13 Ongepast gedrag

NondeJeu accepteert geen intimiderend of beledigend gedrag naar haar medewerkers. Eenieder die zich schuldig maakt aan het verstoren van de openbare orde, baldadigheid en/of moedwillige vernieling van eigendommen van NondeJeu wordt onmiddellijk uit het pand verwijderd. De politie kan hierbij worden ingeschakeld. In geval van verwijdering zal geen restitutie plaatsvinden. Eventuele schade zal ten alle tijden worden verhaald op de verantwoordelijk persoon/groep.

14 Veiligheid

Uit veiligheidsoverwegingen worden bij ieder spel en in de algemene ruimten camerabeelden gemaakt en opgenomen. Deze worden slechts tijdelijk opgeslagen volgens de AVG wetgeving. Bij diefstal, het opzettelijk veroorzaken van schade of bij moedwillige vernieling doen wij direct aangifte bij de politie. Schade zal ten alle tijden worden verhaald op de verantwoordelijk persoon/groep.